Gymnázium M.R.Štefánika Nové Mesto nad Váhom
Hlavná stránka

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
anglický jazyk ANJ
biológia BIO
cvičenia z fyziky CVF
cvičenia z chémie CVC
cvičenia z matematiky CVM
dejepis DEJ
dejiny umenia DEU
deskriptívna geometria DEG
ekonomika EKO
estetická výchova ESV
etická výchova ETV
francúzsky jazyk FRJ
fyzika FYZ
geografia GEO
hudobná výchova HUV
chémia CHE
chorvátsky jazyk CHOR
informatika INF
konverzácia v anglickom jazyku KAJ
konverzácia v nemeckom jazyku KNJ
konverzácia v ruskom jazyku KRJ
konverzácia v španielskom jazyku KSZ2
literárny seminár LIS
matematika MAT
náboženská výchova NAB
náuka o spoločnosti NOS
nemecký jazyk NEJ
občianska náuka OBN
onkologická výchova ONV
psychológia PSY
ruský jazyk RUJ
seminár z anglického jazyka SAJ
seminár z biológie SEB
seminár z dejepisu SED
seminár z fyziky SEF
seminár z geografie SEG
seminár z chémie SEC
seminár z informatiky SEN
seminár z matematiky SEM
seminár z matematiky SEM
seminár z nemeckého jazyka SNJ
seminár z občianskej náuky SEY
seminár zo slovenského jazyka SSJ
slovenský jazyk a literatúra SJL
spoločenskovedný seminár SPS
správanie Spr
španielsky jazyk ŠPJ
technika TEC
telesná a športová výchova TSV
umenie a kultúra UMK
výchova umením VYU
výtvarná výchova VYV
zdravotná telesná výchova ZTV

© aScAgenda 2019.0.1141 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 04.12.2018