Gymnázium M.R.Štefánika Nové Mesto nad Váhom
Hlavná stránka

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
anglický jazyk ANJ
biológia BIO
biológia BIO3
cvičenia z fyziky CVF
Cvičenia z fyziky CVF
cvičenia z chémie CVC
cvičenia z matematiky CVM
cvičenia z matematiky CVM3
dejepis DEJ
dejepis DEJ3
Dejiny umenia DEU
deskriptívna geometria DEG
ekonomika EKO
ekonomika EKO2
estetická výchova ESV
etická výchova ETV
francúzsky jazyk FRJ
fyzika FYZ
fyzika FYZ3
geografia GEO
geografia GEO3
hudobná výchova HUV
chémia CHE
chémia CHE3
chorvátsky jazyk CHOR
informatika INF
informatika INF3
konverzácia v anglickom jazyku KAJ
konverzácia v anglickom jazyku KAJ3
konverzácia v nemeckom jazyku KNJ
konverzácia v nemeckom jazyku KNJ3
konverzácia v ruskom jazyku KRJ
konverzácia v španielskom jazyku KSZ2
literárny seminár LIS
matematika MAT
náboženská výchova NAB
náuka o spoločnosti NOS
nemecký jazyk NEJ
občianska náuka OBN
Občianska náuka OBN
onkologická výchova ONV
psychológia PSY
ruský jazyk RUJ
seminár z anglického jazyka SAJ
seminár z biológie SEB
seminár z biológie SEB2
seminár z dejepisu SED
seminár z dejepisu SED2
seminár z ekonómie SEK2
seminár z fyziky SEF
seminár z fyziky SEF2
seminár z geografie SEG
seminár z geografie SEG
seminár z geografie SEG2
seminár z chémie SEC
seminár z chémie SEC2
seminár z informatiky SEN
seminár z informatiky SEN
seminár z matematiky SEM
seminár z matematiky SEM
seminár z matematiky SEM
Seminár z nemeckého jazyka SNJ
seminár z občianskej náuky SEY
seminár zo slovenského jazyka SSJ
seminár zo španielskeho jazyka SES3
slovenský jazyk a literatúra SJL
spoločenskovedný seminár SPS
spoločenskovedný seminár SPS2
správanie Spr
španielsky jazyk ŠPJ
Technika TEC
telesná a športová výchova TSV
telesná výchova TEV
umenie a kultúra UMK
výchova umením VYU
výtvarná výchova VYV
zdravotná telesná výchova ZTV
zdravotná telesná výchova ZTV

© aScAgenda 2018.0.1115 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 03.07.2018